Pracę szkoły rozpoczyna samoocena, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna (wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice). Nauczyciele poznają główne narzędzie samooceny: profil szkoły i z jego pomocą przeprowadzają diagnozę pracy szkoły, dzięki której będą mogli określić mocne i słabe strony swojej szkoły. Następnie na podstawie mocnych stron i problemów szkoła samodzielnie ustala cele, które chciałaby osiągnąć, określa dowody, których pomiar posłuży określeniu stopnia realizacji wybranych celów oraz podejmuje działania, by zrealizować postawione cele. W naszej szkole realizowane są następujące cele:

a) Cel I. Stosowanie przez nauczycieli IZ motywuje uczniów do większej aktywności na zajęciach (Dział i obszar: Efekty kształcenia i wychowania / Aktywność ucznia);

b) Cel II. Szkoła jest dla uczniów bezpiecznym miejscem nauki (Dział i obszar: Organizacja i zarządzanie / Szkoła jako miejsce nauki).

Procedurę SUS kończy refleksja, na ile udało się zrealizować postawione cele i planowanie kolejnych celów. W II module szkoła również kontynuuje prace nad wdrażaniem oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.

Harmonogram działań SUS OK na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie Zespołu Zadaniowego do Spraw Pierwszego Celu (ZZ Cel 1) SUS OK - I semestr roku szkolnego 2015/2016

Arkusz ewaluacyjny realizacji planu działań celu drugiego "Szkoła jest dla uczniów bezpiecznym miejscem nauki" programu Szkoła Ucząca Się w roku szkolnym 2015/16 - 1 semestr 

Harmonogram działań SUS OK na rok szkolny 2013/2014

Raport z działań SUS OK w Zespole Szkół nr 7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZESPOŁU SUS 2013/2014

REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DRUGIEGO "SZKOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUKI" PROGRAMU SZKOŁA UCZĄCA SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

Sprawozdanie ze spotkań nauczycieli uczących w klasach III i VI SP, I i III gimnazjum oraz I liceum - Wrzesień 2013

Analiza ankiet dla nauczycieli badająca wpływ IZ na aktywność uczniów na lekcji

Sprawozdanie ze spotkań wychowawców z rodzicami uczniów badanych klas III i VI SP, I i III gimnazjum oraz I liceum.