Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020/2021

Komunikat o dostosowaniach 2020/2021

Harmonogram egzaminów 2021

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020/2021

Komunikat o przyborach 2021

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania obowiązujące do odwołania nauczania zdalnego

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Program zajęć doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Zasady oceniania zachowania

Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

 

Regulamin Rady Rodziców