Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Zasady oceniania zachowania

Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieżyw Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwaSzkole Podstawowej nr 48