Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Harmonogram egzaminów 2019

Egzamin ósmoklasisty

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Zasady oceniania zachowania

Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48