Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej
 Statut Szkoły Podstawowej nr 48  
Regulamin świetlicy                                              
 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach
Zasady oceniania zachowania
Regulamin Rady Rodziców