Formuła konferencji łączyła część wykładową i warsztatową. W pierwszej  części spotkania  dr Artur Lewandowski, poprowadził wykład na temat nowoczesnych technologii diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu. W drugiej części konferencji głos zabrała Pani Anna Rusiniak – pedagog i orzecznik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania      o Niepełnosprawności, która wyjaśniła procedury kierowania rodziców/opiekunów do właściwych instytucji celem podjęcia najszybszej rehabilitacji dziecka. Trzecią część konferencji poprowadziła Pani Barbara Markiewicz – surdopedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, omawiając trudności szkolne wynikające z zaburzeń mowy i dysfunkcji słuchu.

Uczestnicy sympozjum wzięli też udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli surdopeagogów Zespołu Szkół nr 7 .

Konferencję uświetnił występ uczniów klasy IVc inscenizacją wiersza „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!